[Plugin hay] Assistant – Every Day Productivity Apps

banner-772x250

Assistant – Every Day Productivity Apps là plugin do nhóm Beaver Builder, tác giả của plugin Beaver Builder viết ra.

Plugin cho phép quản lý nhanh các mục trong website như Bài viết, Trang, Ảnh, Người dùng…mà không cần truy cập vào trang quản lý WordPress.

Plugin đã được dịch qua Tiếng Việt bởi nhóm vi.wordpress.org

Khi cài đặt plugin, nó sẽ xuất hiện thêm một icon ở bên ngoài website

Bấm vào đó sẽ ra rất nhiều mục. Bạn có thể truy cập nhanh vào Content (quản lý bài viết, trang), Media (ảnh, tệp đính kèm), People (quản lý người dùng), Notifications (thông báo cập nhật theme, plugin)…

Ví dụ bạn có thể sửa tên, đường dẫn, trạng thái bài viết

Hoặc sửa ảnh

Và còn rất rất nhiều thứ nữa. Hãy cài đặt và khám phá nhé!

Video từ Team Beaver Builder

Link plugin: https://vi.wordpress.org/plugins/assistant/