Cách tùy chỉnh WooCommerce Breadcrumbs

Chú ý: Nhớ chèn các đoạn code này vào Functions.php (Giao diện –> Sửa –> functions.php) hoặc sử dụng plugin Code Snippets nhé

hd-01

1.Thay đổi dòng chữ “Home” (hoặc Trang chủ)

hd-01-1

/**
* Rename “home” in breadcrumb
*/
add_filter( ‘woocommerce_breadcrumb_defaults’, ‘wcc_change_breadcrumb_home_text’ );
function wcc_change_breadcrumb_home_text( $defaults ) {
// Change the breadcrumb home text from ‘Home’ to ‘Apartment’
$defaults[‘home’] = ‘Apartment’;
return $defaults;
}

hd-01-2

2. Thay đổi kí tự phân cách trong đường dẫn breadcrumbs

hd-02-1

/**
* Change the breadcrumb separator
*/
add_filter( ‘woocommerce_breadcrumb_defaults’, ‘wcc_change_breadcrumb_delimiter’ );
function wcc_change_breadcrumb_delimiter( $defaults ) {
// Change the breadcrumb delimeter from ‘/’ to ‘>’
$defaults[‘delimiter’] = ‘ > ‘;
return $defaults;
}

Nếu bạn muốn biết nhiều kí tự đặc biệt khác thì vào đây: https://www.w3schools.com/html/html_symbols.asp

3.Thay đổi liên kết của từ “Home” (hoặc Trang chủ)

hd-03-1

/**
* Replace the home link URL
*/
add_filter( ‘woocommerce_breadcrumb_home_url’, ‘woo_custom_breadrumb_home_url’ );
function woo_custom_breadrumb_home_url() {
return ‘http://woocommerce.com‘;
}

4.Xóa Breadcrumbs

/**
* Remove the breadcrumbs
*/
add_action( ‘init’, ‘woo_remove_wc_breadcrumbs’ );
function woo_remove_wc_breadcrumbs() {
remove_action( ‘woocommerce_before_main_content’, ‘woocommerce_breadcrumb’, 20, 0 );
}