Chèn CSS vào đâu trong WordPress?

style-css-min

Nếu muốn sử dụng CSS cho WordPress, bạn cần biết đúng vị trí để chèn CSS.

Vậy nên chèn CSS vào đâu?

Trong WordPress, để sử dụng CSS, bạn có thể chèn vào 2 vị trí là:

  • Custom CSS (CSS bổ sung)
  • Style.CSS

Custom CSS ở đâu?

Với một số Theme WordPress, phần Custom CSS có tên khác là Additional CSS.

Nếu chèn CSS ở đây, nó sẽ tự động được đưa vào trước thẻ </head>, vì vậy độ ưu tiên cao hơn chèn vào style.css

Truy cập vào Giao diện > Tùy chỉnh (hoặc Tùy biến)

giao-dien-tuy-chinh

Và Custom CSS nằm ở phần cuối cùng trong Tùy chỉnh

css-tuy-chinh

Bấm vào đây, chèn CSS và chọn Đăng (hoặc Lưu)

css-tuy-chinh-2

Style.css ở đâu?

Bạn có thể tìm style.css ở Child Theme hoặc Theme mẹ. Tuy nhiên nên chèn ở Child Theme, để mỗi khi cập nhật nó không bị mất đi.

Truy cập vào Giao diện > Sửa

giao-dien-admin-left-bar-1-min

Nhìn sang bên phải và tìm style.css

style-css-min