Bạn có thể làm gì với Beaver Builder?

Đây là bài viết giới thiệu chung về plugin Beaver Builder, Theme Beaver Builder và một chút về plugin Beaver Themer. Plugin & Theme & Beaver Themer Hình ảnh bên dưới là đại diện chung cho các phần trên một website WordPress. Phần màu tối (Header, Sidebar, Footer) đó chính là Theme quy định. Phần… Continue reading Bạn có thể làm gì với Beaver Builder?