beaver-builder-logo-slogan

Beaver Builder làm việc tốt với Theme nào?

Beaver Builder được thiết kế để làm việc với mọi theme. Tuy nhiên có một số trường hợp bạn không nên sử dụng Beaver Builder. Theme đã tích hợp kèm

beaver-builder-logo-slogan

Parallax Row Background – Beaver Builder

Parallax là gì? Parallax là khi cuộn chuột xuống, hình nền và nội dung sẽ chuyển động với tốc độ khác nhau. Xem ảnh động sau đây để hình dung