Lảm nhảm vài thứ về WordPress

Beaver Builder Theme

Cài đặt Beaver Builder Theme và Child Theme

Bạn KHÔNG CẦN có Beaver Builder Plugin để cài đặt Beaver Builder Theme. Theme này có code chuẩn,…