Hướng dẫn cấu hình SMTP WordPress để gửi Mail

Nếu bạn gặp phải vấn đề: Không nhận được email từ form liên hệ của Contact Form, Ninja Form…và nhiều form khác Không nhận được email đơn hàng Không nhận được email khôi phục mật khẩu …. Nguyên nhân chính thường là do Hosting chặn gửi mail, khiến website không thể gửi thông báo về… Continue reading Hướng dẫn cấu hình SMTP WordPress để gửi Mail