generatepress-review

Cài đặt GP Premium – GeneratePress

Mình sẽ hướng dẫn cài đặt GP Premium, plugin mở rộng chức năng cho GeneratePress Theme, được viết bởi Tom Usborne. Cài đặt Theme GeneratePress Bước đầu tiên bạn cần

generatepress-review

Hướng dẫn cập nhật GP Premium

Bản cập nhật GP Premium được phát hành thường xuyên, một tháng/lần hoặc vài tháng/lần, bao gồm sửa lỗi và thêm tính năng mới. Bạn có thể kiểm tra xem