Đổi tên Tab “Description” ở trang Sản phẩm WooCommerce

Nếu bạn muốn đổi tên của tab Description ở trang Sản phẩm WooCommerce, chỉ cần làm theo các bước sau: Bước 1. Cài đặt và kích hoạt Plugin Code Snippets Bước 2. Bấm Snippets > Add New Bước 3. Dán code Đặt tên gì cũng được Dán code ở trang này vào phần như ảnh… Continue reading Đổi tên Tab “Description” ở trang Sản phẩm WooCommerce