Đổi tên Tab “Description” ở trang Sản phẩm WooCommerce

Nếu bạn muốn đổi tên của tab Description ở trang Sản phẩm WooCommerce, chỉ cần làm theo các bước sau:

beaverhero.com-rename-description-tab-min

Bước 1. Cài đặt và kích hoạt Plugin Code Snippets

code-snippets-install1-min

Bước 2. Bấm Snippets > Add New

code-snippets-add-new-min

Bước 3. Dán code

  • Đặt tên gì cũng được
  • Dán code ở trang này vào phần như ảnh dưới
  • Đánh dấu vào Only run on site-frontend

beaverhero.com-rename-description-tab2-min

Bước 4. Bấm Save Changes and Activates

code-snippets-save-changes-activate-min