Tạo Form liên hệ 2 cột

Gần đây mình thấy có khá nhiều bạn đặt ra câu hỏi về cách tạo Form liên hệ 2 cột trong Contact Form 7. Nhưng bạn sẽ cần sử dụng CSS, và điều này là không thể với các bạn không biết gì về code.

Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng Caldera Forms, bạn hoàn toàn có thể chia form thành 2 cột chỉ bằng cách kéo thả!

form được tạo từ Caldera Forms, chỉ bằng kéo thả

Hãy làm theo các bước sau đây thôi.

Khi tạo form liên hệ, hãy bấm vào mũi tên như hình để chia khối trắng thành 2 phần

và bấm dấu cộng để chèn các trường thôi.

sau khi chèn các trường (field), bạn sẽ có một form như này, trong đó

  • Single Line Text – Họ tên học viên – Hide Label
  • Date Picker – Ngày tháng năm sinh – Hide Label – Format: dd-mm-yyyy – Start View: year – Language: vi
  • Single Line Text – Họ tên phụ huynh – Hide Label
  • Dropdown Select – Thành phố đang sinh sống – Hide Label – Placeholder: Thành phố đang sinh sống
  • Textarea – Nhu cầu học – Hide Label – Rows: 6 – Default: Nhu cầu học
  • HTML – Thông tin bắt buộc – Content: (*) Thông tin bắt buộc
  • Button – Đăng ký – Type: Submit – Class: btn btn-block btn-danger

Sau đó Save FormPreview để xem kết quả thôi