Kiểm tra quốc gia của người điền Form liên hệ

Làm sao kiểm tra được người điền Form liên hệ đến từ quốc gia nào?

Với Caldera Forms, bạn có thể tạo một trường tự động kiểm tra IP của người điền Form.

Và sau khi thông tin liên hệ gửi về Email hoặc Admin. Bạn có thể Google để coi IP đó thuộc về quốc gia nào.

Bước 1. Tạo Form liên hệ

Đầu tiên bạn cần tạo 1 form liên hệ theo hướng dẫn Tạo form liên hệ này

Bước 2. Tạo trường IP

Tiếp theo bạn cần tạo một trường Hidden với Value là {ip}.

  • Field Type: Hidden
  • Name: Check IP
  • Value: {ip}

caldera-forms-check-ip1-min

Lưu Form

caldera-forms-save-preview-ok-min

Vậy là xong rồi đó.

Bước 3. Thử Form

Bấm vào Preview Form để kiểm tra Form hoạt động không.

caldera-forms-save-preview-ok-min

Điền thông tin.caldera-forms-check-ip2-min

Trường Check IP là Hidden nên nó sẽ không hiển thị!

Và đây là thông báo về WP Admin. Đi kèm với thông tin IP của người điền Form liên hệ.

caldera-forms-check-ip3-min

Bước 4. Kiểm tra IP

Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra xem IP vừa thu thập được từ Form liên hệ là của nước nào.

Truy cập vào WhatisMyIP.com > Bấm vào IP Lookup > Điền địa chỉ IP > Bấm vào Lookup

Và bạn sẽ thấy thông tin về IP đó, như ví dụ trong hình dưới.

what-is-my-ip1-min

 

Nếu website sử dụng Cloudflare, form liên hệ sẽ gửi về IP của Cloudflare!