Cách tạo và xóa chuyên mục (Category) trong WordPress

Việc tạo, xóa và đổi tên chuyên mục rất đơn giản. Bạn chỉ cần thực hiện theo các bước như sau:

A. Cách tạo chuyên mục (Category) WordPress

Bước 1. Truy cập vào trang quản lý. Chọn Bài viết -> Chuyên mục

tao-chuyen-muc-wordpress-min

Bước 2. Điền thông tin cần thiết và chọn Thêm chuyên mục

  • Tên: Đặt tên bình thường, như tên bài viết thôi 😀
  • Chuỗi cho đường dẫn tính: Viết dưới dạng: duong-dan-chuyen-muc
  • Chuyên mục hiện tại: Để Trống, hoặc chọn một chuyên mục A bất kỳ, A sẽ trở thành chuyên mục cha của chuyên mục mình đang tạo.
  • Mô tả: Mô tả ngắn về chuyên mục, bạn có thể coi đây là phần Meta Description của chuyên mục

tao-chuyen-muc-wordpress-3-min

 

B. Cách xóa chuyên mục (Category) WordPress

Bước 1. Di chuột vào tên chuyên mục rồi chọn Xóa

cach-xoa-chuyen-muc-wordpress-1-min

Bước 2. Xác nhận

Nó sẽ hiển thị một bảng thông báo xác nhận bạn có chắc chắn muốn xóa không. Nhấn đồng ý hoặc Ok.

Chú ý: Xóa chuyên mục sẽ không xóa bài viết. Bài viết sẽ được chuyển qua một chuyên mục khác ngẫu nhiên.

C. Đổi tên chuyên mục (Category)

Bước 1. Di chuột vào tên chuyên mục rồi chọn Sửa nhanh

Bước 2. Nhập tên và đường dẫn mới. Rồi chọn Lưu các thay đổi.

doi-ten-chuyen-muc-wordpress-1