4 Theme Phim Free cho WordPress

Cập nhật: 18/06/2019

Tổng hợp các Theme Phim Free cho WordPress. Mình sẽ cập nhật thêm nếu có Theme đẹp, cập nhật ổn định và cài đặt dễ dàng.

Tải Theme ở cuối bài.

01. Video Cloud

02.Video Host

03. FastVideo

04. VideoNow

Tải toàn bộ tại: http://bit.ly/themeblogwps