Hướng dẫn xóa bài viết trong WordPress

bbhero-delete-post-in-wordpress1-min

Bài viết sau sẽ cho bạn biết cách xóa từng bài viết và xóa tất cả bài viết trong WordPress.

Cách xóa một bài viết trong WordPress

Nếu bạn muốn xóa một bài viết trên WordPress, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Đi tới Bài viết (Posts ) > Tất cả bài viết (All Posts)

bbhero-delete-post-in-wordpress1-min

2. Di chuột vào bài viết > Xóa (Trash)

bbhero-delete-post-in-wordpress2-min

Bài viết sẽ bị đưa vào thùng rác.

Nếu bạn cần xóa vĩnh viễn khỏi website, chỉ cần bám vào Thùng rác (Trash) > Xóa vĩnh viễn (Delete Permanently)

bbhero-delete-post-in-wordpress3-min

Xóa tất cả bài viết trong WordPress

1. Bấm vào Screen Options (Tùy chọn hiển thị)

bbhero-delete-post-in-wordpress4-min

2. Bạn có bao nhiêu bài viết, thì gõ vào con số tương ứng > Chọn Apply (Áp dụng)

bbhero-delete-post-in-wordpress5-min

3. Đánh dấu vào ô trong hình để chọn tất cả bài viết > Bấm vào Bulk Actions (Tác vụ) > Move to Trash (Bỏ vào thùng rác) > Apply (Áp dụng)

bbhero-delete-post-in-wordpress6-min

4. Bấm vào Trash (Thùng rác) > Đánh dấu > Bulk Actions (Tác vụ) > Delete Permanetly (Xóa vĩnh viễn) > Apply (Áp dụng)

bbhero-delete-post-in-wordpress7-min

Xong!